Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Kamila Pavlištová, IČO: 74635123, DIČ: CZ954080123, se sídlem V kališti 1717/4a, 107 00 Praha 10 – Dubeč (dále jen: „správce“).
 1. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: V kališti 1717/4a, 107 00  Praha 10 – Dubeč
  email: maklerka@kamilapavlistova.cz
  telefon: +420 602 880 000
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal z veřejného rejstříku – katastru nemovitostí.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje. Těmito údaji mohou být:
  Jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, číslo OP), datum narození, akademický titul, číslo bankovního účtu, (u cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného identifikačního dokladu, povolení k pobytu.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) stávajícím klientům podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby správce.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení, newsletterů, novinek a zajímavostí z oblasti realitního trhu a činění dalších marketingových aktivit.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů (např. zákon o účetnictví, AML apod. (nejdéle však po dobu 10 let).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových služeb /mailingových služeb / cloudových služeb.
 3. Osobní údaje mohou být dále předávány příslušným správním orgánům, soudům, nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon.

VI.
Použití cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě včetně některých osobních údajů. Cookies jsou na našich stránkách používány pro následující účely:

Funkční cookies:

Účel zpracování: Provoz internetových stránek www.kamilapavlistova.cz
Právní základ zpracování: Oprávněný zájem spočívající v technickém zajištění provozu internetových stránek
V rámci tohoto účelu dochází zejména k ukládání uživatelských voleb návštěvníka internetových stránek (uložení nastavení cookies tak, aby nedocházelo k opětovnému dotazování při každé návštěvě).
Doba zpracování:
· v případě trvalých cookies – po dobu, po kterou ponecháte cookies uložené na Vašem
zařízení;
· v případě ostatních cookies – po dobu, po kterou necháte Váš prohlížeč otevřený.

Optimalizační cookies:

Účel zpracování: Optimalizace obsahu a funkčnosti internetových stránek prostřednictvím cookies umožňujících sledování způsobu využívání internetových stránek návštěvníky
Právní základ pro zpracování: Souhlas subjektu údajů
Údaje shromážděné za tímto účelem nám pomáhají porozumět tomu, jak jsou Vámi používány naše internetové stránky. Můžeme tak lépe optimalizovat jejich obsah a zpříjemnit Vám jejich pozdější používání, resp. zlepšit naše služby poskytované Vám. V rámci tohoto účelu může dojít zejména ke zpracovávání Vaší IP adresy, předpokládané polohy, e-mailové adresy, informací o způsobu použití našich stránek (nastavení jazyka, předvyplnění přihlašovacího jména, čas a zdroj návštěvy apod.) a záznamu o Vašem pohybu na našich internetových stránkách (jak využíváte funkční prvky internetových stránek, jak vyplňujete formuláře apod.). Údaje nám mohou pomáhat shromažďovat a dále analyzovat prověřené externí subjekty (příjemci osobních údajů). V současné době využíváme zejména služeb následujícího subjektu:

Název příjemce
FB Pixel
Google Analytics

Doba zpracování: Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Údaje zpracovávané skrze výše uvedené nástroje jsou zpracovány do agregovaných údajů bez další možnosti Vaší identifikace, proto nejsou v souladu s právními předpisy již dále považovány za osobní údaje. Změnu v nastavení ukládání cookies na našich internetových stránkách proklikem na dolní liště příslušné internetové stránky. Změnu nastavení cookies můžete také kdykoliv provést ve Vašem prohlížeči globálním zakázáním ukládání cookies (tzv. „do not track“ příkaz).

VII.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby v nezbytném rozsahu, které sám zpracováním pověřil.

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 2. 2020 a jsou aktualizovány ke dni 16. 2. 2022.